Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği

Tüzük

KIBRIS TÜRK SPOR YAZARLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN TANIMI VE AMAÇLARI

1 – DERNEĞİN ADI

2 – TEFSİR

3 – DERNEĞİN MERKEZİ

4 – DERNEĞİN AMACI

5 – DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ 

İKİNCİ BÖLÜM: DERNEK ÜYELİĞİ

1 – DERNEK ÜYELİĞİ

2 – ÜYELİK BAŞVURULARININ GÖRÜŞÜLMESİ

3 – ÜYELİK ŞARTLARI

4 – ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ 

5 – ONUR ÜYELİĞİ

6 – FAHRİ ÜYELİK

7 – DERNEK ÜYELİĞİNİN YENİDEN KAZANILMASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DERNEĞİN ORGANLARI

1 – DERNEĞİN ORGANLARI

2 – GENEL KURUL

3 – OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

4 – YÖNETİM KURULU

5 – DENETLEME KURULU

6 – DİSİPLİN KURULU

7 – ÜYENİN ORGANA SEÇİMİ

8 – BÖLGE TEMSİLCİLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DERNEĞİN GELİR – GİDERLERİ ve KAYITLARI

1 – DERNEĞİN GELİRLERİ

2 – DERNEĞİN GİDERLERİ 

3 – DEFTER KAYITLARI

4 – DERNEĞİN İÇ DENETİMİ 

BEŞİNCİ BÖLÜM: TÜZÜK, İSTİFALAR VE DERNEĞİN FESHİ

1 – TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 

2 – İSTİFALAR  

3 – DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ

BİRİNCİ BÖLÜM:

DERNEĞİN TANIMI VE AMAÇLARI

 • DERNEĞİN ADI; Derneğin adı “Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği”dir. Derneğin adının kısaltılmış şekli KTSYD’dir.
 1. TEFSİR; Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; 

“Basın”; düzenli spor haberi yapan gazete, dergi, radyo, televizyon, ajans ve spora ilişkin internet yayıncılığını anlatır.

“Dernek”, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni (KTSYD) anlatır. 

“Spor yazarı” spor gazeteciliğini, spor fotoğrafçılığını, spor programcılığını ve yorumculuğunu tam veya yarı zamanlı olarak yapan basın mensuplarını ve herhangi bir yayın organında spora ilişkin basılı, sözlü ya da görsel program yapan kişileri de kapsar.

“Üye”, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne kayıtlı üyeyi anlatır.

“Yayın Organı”, Bir kuruluş tarafından habercilik amaçlı yayınlanan gazete, radyo, televizyon, dergi, internet sayfalarını anlatır.

 • DERNEĞİN MERKEZİ; Derneğin genel merkezi Lefkoşa’dadır. Derneğin adresi ‘Raif Denktaş Caddesi No:7, Göçmenköy’ olarak geçmektedir.


 • DERNEĞİN AMACI; Kıbrıs Türk basınında çalışan spor yazarlarını bir çatı altında toplayarak, spor yazarlığı ile ilgili ekonomik, sosyal, eğitim, kültürel, hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek ve üyeler arası iletişimi güçlendirmeye yönelik etkinliklerde bulunmak. Faaliyet gösterdiği alanlarda, amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere tapu ve mülkiyetin tümü kendine ait olmak kaydıyla taşınır ve taşınmaz mal elde edebilir.


 • DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ; Dernek, yapacağı çalışmalarda her şeyden önce spor yazarlığının bir uzmanlık konusu olduğu hakkında kamuoyu oluşturma yönünde faaliyetlerde bulunur. Kıbrıs Türk sporunun gelişmesi ve gençliğin bu yolda özendirilmesi için basına düşecek görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Yasaların izin verdiği ölçüde diğer sivil toplum örgütleri, dernek ve kamu kurum ve kuruluşları ile karşılıklı işbirliğiyle dernek üyelerinin meslek içi eğitim ve spor yapma gereksinmelerini karşılar. Yetenekli gençlerin bilimsel yollardan yetiştirilerek amatör spor dallarında ve spor yazarlığında gelişmelerini sağlama konularına öncelik verir. Derneğin çalışmaları iki grupta toplanır:


 • Sosyal ve meslekle ilgili çalışmalar:
 1. Basında sporla ilgili konularda çalışmanın bir uzmanlık işi ve bunun basın için vazgeçilmez bir dal olduğunu kamuoyuna benimsetmek, resmi ve özel kuruluşlar önünde savunmak, bu konuda öteki basın kuruluşlarının desteğini sağlamak.
 2. Spor yazarlarının gelişimini sağlamak, bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmek, üyelerin mesleki eğitimine ağırlık vererek yasalar çerçevesinde yurt içi ve dışında kültürel çalışmalar yapmak.
 3. Spor yazarlığının ve genel olarak basın mesleğinin onurunu korumak, bu amaçla başka basın kuruluşları ile işbirliği yapmak.
 4. Spor yazarları arasında dayanışma ve işbirliği sağlamak.
 5. Spor yazarları mesleğini temsil etmek.
 6. Spor yazarlarının meslekle ilgili çıkarlarını ve yaşam düzeyini yükseltecek her konuda inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak.
 7. Ülkede sporun yayılması ve gençliğin özendirilmesi için yayınlar ve organizasyonlar yapmak, kurs, seminer, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar düzenlemek ve düzenlemelere katılmak veya spor federasyonları ile işbirliği içerisinde organizasyon veya yarışma düzenlemek.
 8. Amaçlarına uygun çalışmalar için gereksinim duyulan tesislere sahip olmaya yönelik çaba göstermek, bu tesisleri üye sayıları ile orantılı olarak çoğaltmak.
 9. Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere yasaların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim öğretim faaliyetleri için kitaplık ve okuma odası açmak.
 10. Yürürlükteki yasa hükümleri çerçevesinde, derneğin görüş ve düşüncelerini yansıtan ve aynı zamanda eğitici olan bir yayın organına sahip olmak.
 11. Yasa hükümleri çerçevesinde dünya spor basını ve spor kuruluşları ile ilişkiler kurarak, meslek kolaylıkları sağlamak, eğitim ve karşılıklı işbirliği amaçlarına yönelik çaba göstermek.
 12. Uluslar arası örgütlerle derneğin amacına uygun karşılıklı işbirliği ilişkisi sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili girişimlerde bulunmak.
 • Sportif çalışmalar
 1. Üyelerin spor yapma gereksinmelerini karşılamak.
 2. Başka dernek, birlik ve kuruluşların düzenleyeceği, resmi olmayan özel organizasyonlara, KTSYD’yi temsilen katılımı sağlamak.
 3. Üyelerin spor yapma gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurum ve kuruluşlarla protokoller yaparak üyelerin kullanımını sağlamak.
 4. Zaman zaman üyelerin katılımı ile sosyal içerikli müsabakalar düzenlemek.

İKİNCİ BÖLÜM:

DERNEK ÜYELİĞİ

 1. DERNEK ÜYELİĞİ; Derneğin asil üye, fahri üye ve onur üyesi olmak üzere 3 tür üyesi bulunur.
 1. Asil üyeliğe ilk başvuru şartları aşağıda belirtilenlerden ibarettir:
  1. KKTC’de faaliyette bulunan basın ve yayın organlarında sürekli veya yarı zamanlı spor yazarı olarak çalışıyor olmak
  2. 18 yaşını doldurmuş olmak
  3. Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük en az iki (2) yıl süresince düzenli olarak spor yazarlığı mesleğini ifa ediyor olmak
  4. KKTC vatandaşı olmak
  5. KKTC spor basınını temsil eden başka bir kuruluşa üye olmamak.
  6. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.
  7. Çalıştığı yerden görevini belirten imzalı ve mühürlü bir yazıya sahip olmak. 
 • ÜYELİK BAŞVURULARININ GÖRÜŞÜLMESİ; Derneğe üyelik başvurusu, Dernek sekreterliğine yapılacak yazılı bir başvuru ve talep edilecek evrakların tevdi ile olur. Dernek yönetim kurulu, derneğe üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul etme veya reddetme şeklinde karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazı ile duyurur.
 1. ÜYELİK ŞARTLARI; Dernek yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen kişiler aşağıdaki şartlarla asil üye haline gelirler ve üyelikleri yine aşağıdaki şartların devamı ile sürekli yenilenir.
 1. Üyeliğe kabul bildiriminden itibaren 10 işgünü içerisinde üyeliğe kabul ödeneğini tevdi etmek
 2. Yönetim kurulu tarafından belirlenen aidatı her ayın en geç son iş günü içerisinde tevdi etmek
 3. Üye olma koşullarından herhangi birini kaybetmemiş olmak
 4. Faal olarak lisanslı sporculuk, hakemlik, antrenörlük yapmamak, spor kulüplerinin, spor federasyonlarının, spor derneklerinin ve diğer spor örgütlerinin yönetim kurullarında yer almamak.
 1. ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ; Dernek üyeliği aşağıdaki yollardan biri ile kaybedilebilir
 1. Kendi isteği ile ayrılmak.
 2. Üyeliğe kabul şartlarından herhangi birini kaybettiği saptanmış bulunan dernek üyelerinin yönetim kurulu kararı ile üyeliği düşürülmesi.
 3. Üyelik aidatını kendisine yazılı uyarı yapıldığı halde 30 gün içinde ödemeyen üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 4. Disiplin Kurulu kararı ile kesin olarak dernekten çıkarılmak.
 5. Spor yazarlığını 6 (altı) ay süre ile yapmadığı saptanmış olan üye, yönetim kurulu onayı ile üyelikten çıkarılabilir.
 6. Üyenin vefatı halinde üyeliği otomatik olarak düşer.
 7. Askerlik görevini yapacak üyenin üyeliği askıya alınır.
 8. Derneğe başkanlık yapmış kişiler üye olma koşullarını kaybetmediği ve üyelik şartlarını yerine getirdikleri müddetçe üyelikten çıkarılamazlar. 
 1. ONUR ÜYELİĞİ; Kıbrıs Türk spor basınına ve derneğe üstün hizmetlerde bulunmuş kişilere yönetim kurulunca onur üyeliği verilebilir. Bir kimseye onur üyeliği, yönetim kurulunun o toplantıya katılan üyelerinin oy birliği ile verilebilir. Yönetim kurulu bir dönemlik görev süresi içinde üç kişiden fazlasına onur üyeliği veremez. Onur üyeliği yasal üyelik haklarından seçme ve seçilme hakkına sahip değildir.
 1. FAHRİ ÜYELİK; Fahri üyelik, asil üyelik şartlarından Faal olarak lisanslı sporculuk, hakemlik, antrenörlük yapmamak, spor kulüplerinin, spor federasyonlarının, spor derneklerinin ve diğer spor örgütlerinin yönetim kurullarında yer almamak şartının kaybedilmesi ve/veya spor yazarlığı faaliyetinin (basın emektarlığı mesleğini diğer dallarda devam ettirme koşulu ile) sona ermesi halinde, kişinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu kararı ile yapılabilir. Fahri üyeler genel kurullarda nisap sayısının hesaplanması esnasında dikkate alınmayacakları gibi seçme ve seçilme ve/veya oy kullanma hakkına sahip olmamakla birlikte üyelik aidatının ödenmesi ve üyeliğe başvuru şartlarının kaybedilmemiş olması fahri üyeliğin devamı için zorunludur.
 1. Fahri Üyelik için başvuru şartları üyeliğe kabul şartlarıyla aynıdır. Fahri üyelerin üyelik aidatı Asli üyelik aidatıyla aynıdır.
 1. Fahri Üyeler bağlı bulundukları kurumla (antrenörlük hakemlik sporculuk vb.) ilişiklerinin kesilmesi ve herhangi başka benzer bir kurumla en 1 yıllık bir süreç için bu tarz bir ilişki içerisine girmediklerini ispat etmeleri koşulu ile yönetim kuruluna yapacakları yazılı bir başvuru ile dernek yönetim kurulu kararı ile yeniden asli üyeliğe alınabilirler.
 1.  Dernek üyeliğinde 25 yılını doldurmuş ve belgelemiş üyeler, spor yazarlığı yapmasalar dahi, üyelik şartlarını yerine getirdikleri müddetçe “Fahri üye” olarak kabul edilirler. 
 1. DERNEK ÜYELİĞİNİN YENİDEN KAZANILMASI; Dernek üyeliği aşağıdaki yollardan biriyle yeniden kazanılabilir.
 1. Kendi isteği ile ayrılan ya da spor yazarlığından ayrıldığı için çıkarılmış olan üyeye, spor yazarlığına yeniden başlaması durumunda üyelik için ilk başvuruda yapılan işlemler uygulanır. Söz konusu durumda üyenin yeniden başvuru yapması için en az bir (1) yıl geçmesi gerekmektedir.
 1. Aidatlarını ödememiş olduğu için üyeliğine son verilen üye; bu kararın kendisine bildirilmesinden itibaren en geç 3(üç) ay içinde geriye dönük olarak birikmiş aidat borçlarını, başvuru tarihinde yürürlükte olan aidat rakamları üzerinden ödeyerek üyeliğinin yenilenmesi için başvurabilir. Bu madde altında yapılacak başvurularda izlenecek olan usül ilk üyelik başvurusunda olduğu gibidir.
 1. Disiplin Kurulu kararı ile kesin olarak üyelikten çıkarılmış olanlar yeniden üye olarak alınamazlar. Genel Kurul kararı ile haklarının iade hükmü saklıdır.
 1. Askerliği nedeni ile dernek üyeliği askıya alınan üyeler, askerden döndüklerinde yeniden spor yazarlığına başladıklarını çalıştıkları kurumdan belgelendirirlerse, Yönetim Kurulu kararı ile ve başka bir işlem görmeksizin yeniden üye olurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

DERNEĞİN ORGANLARI

 1. DERNEĞİN ORGANLARI; Derneğin organları şunlardır:
 1. Genel Kurul
 2. Olağanüstü Genel Kurul
 3. Yönetim Kurulu
 4. Denetleme Kurulu
 5. Disiplin Kurulu
 1. GENEL KURUL
 1. Genel kurulun oluşumu: Genel kurulu asil üyeler oluşturur. Genel kurul her takvim yılının Temmuz ayında yapılır. Genel Kurul toplantı yeter sayısı, dernek asil üye sayısının en az yarıdan bir fazlasıdır. Yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, toplantıya yarım saat ara verilir. Yarım saat sonra yeniden toplanan genel kurulda, üye sayısının çoğunluğu aranmaksızın toplantıya katılan üye sayısı, toplantı yeter sayısı olarak kabul edilir. Tüzük değişikliği ile ilgili kurallar saklıdır. Toplantıda, genel kurulu yönetmek için açık oyla bir divan başkanı ve iki sekreter seçilir. Genel kurul bu tüzük kurallarınca yönetilir. 
 1. Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıdakilerden ibarettir:
 1. Dernek başkanını seçmek, denetim ve disiplin kurullarının seçimini yapmak.
 2. Faaliyet raporunu görüşüp onaylamak veya reddetmek
 3. Denetleme kurulunun raporunu görüşüp onaylamak veya reddetmek
 4. Mali raporu görüşüp onaylamak veya reddetmek
 5. Uluslararası kuruluşlara üyelik konularını onaylamak veya reddetmek
 6. Dernek amaçlarına uygun oluşumları kararlaştırmak.
 1. Genel kurul toplantıları; Genel kurul her yılın Temmuz ayında, toplantı gününden en az 15 gün önce, KKTC’de günlük yayınlanan en az iki gazetede yayınlanmak suretiyle üyelere duyurulur. Genel Kurul çağrısında, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilir.
 1. Genel kurulda görüşülebilecek konular; Olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulunca önceden belirlenip, bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak; tüzük değişikliği dışında üyelerce görüşülmesi önerilen konular da genel kurulun çoğunluğu tarafından benimsenirse, gündeme alınır. Üyelerce yapılacak önerilerin, genel kurul çoğunluğunca kabul edilmesi ile gündemin sırasında da değişiklik yapılabilir.
 1. Genel kurul tutanakları Genel kurul tutanakları,  genel kurulda verilen önergeler ve seçimlerde kullanılan oy pusulaları, genel kurul başkanlığınca gelecek seçimin yapılacağı genel kurul toplantısına kadar saklanmak üzere başkana teslim edilir. Genel kurul kararları ve yeni seçilen yetkili kurullar, on gün içerisinde ilgili daireye yazılı olarak bildirilir. 
 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
 • Olağanüstü genel kurul toplantıları;
 1. Başkan ve yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde
 2. Üye tam sayısının beşte birinin yazılı ve gerekçeli istemi üzerine
 3. Denetleme kurulunun makul istemi üzerine yapılır.
 1.  Olağanüstü genel kurulla ilgili olarak yapılacak olan çağrı içeriği genel kurul çağrısı ile aynı olmakla birlikte, olağanüstü genel kurulda görüşülmesi istenen konunun aciliyet arz etmesi durumunda 15 günlük süre 5 günden az olmamak kaydı ile kısaltılabilir.
 1. Olağanüstü genel kurulun oluşumu: Olağanüstü genel kurul toplantı yeter sayısı, dernek asil üye sayısının en az yarıdan bir fazlasıdır. Yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, toplantıya yarım saat ara verilir. Yarım saat sonra yeniden toplanan genel kurulda, üye sayısının çoğunluğu aranmaksızın toplantıya katılan üye sayısı, toplantı yeter sayısı olarak kabul edilir. Tüzük değişikliği ile ilgili kurallar saklıdır. Toplantıda, olağanüstü genel kurulu yönetmek için açık oyla bir divan başkanı ve iki sekreter seçilir. Olağanüstü genel kurul bu tüzük kurallarınca yönetilir.
 •  Olağanüstü Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
 1. Tüzük Değişikliği
 2. Uluslararası Kuruluşlara üyelik konularının görüşülmesi
 3. Derneğin faaliyetlerinin dondurulması ve/veya sona erdirilmesi ile ilgili karar vermek
 4. Başkan veya Yönetim Kurulundan aynı anda en az 6 üyenin, görev sürelerinin sona ermesinden önce istifası halinde, bir sonraki seçim tarihine değin görev alacak Başkanın seçilmesi
 5. Yönetim Kurulunun, genel kurul toplantı tarihinin beklenmesinde sakınca olduğunu düşündüğü ivedilik arz eden konuları karara bağlamak
 1. YÖNETİM KURULU
 • Başkan ve yönetim kurulunun seçimi ve oylama yöntemi: 
 1. Yönetim Kurulu; Başkan, asbaşkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, dış ilişkiler sorumlusu, sosyal işler sorumlusu, mali işler sorumlusu, sportif işler sorumlusu, eğitim sorumlusu, üye sorumlusu ve tesisler sorumlusu görevini alan toplam 11 üyeden oluşur.
 2. Derneğe karşı yükümlülüklerini düzgün ve eksiksiz yerine getiren üyeler genel kuruldan en az 48 saat önce Dernek sekreterliğine yapacakları yazılı bir dilekçe ile dernek başkanlığına adaylıklarını koyabilirler. Dernek başkanlığına başvuran üyelerin toplantıya katılmamaları halinde adaylıklarından vaz geçtikleri kabul edilir.
 3. Dernek başkanlığına aday olan kişiler arasında gizli oy ve açık sayımla en çok oy alan aday dernek başkanlığına iki yıl süre için seçilir. Ancak başkanlığa tek aday olursa onay açık oyla yapılır.
 4. Başkanlık seçiminde adaylardan herhangi birisinin yukarıdaki c fıkrasına uygun olarak yeterli oyu temin edememesi halinde, Başkanlık seçimi Genel Kurul toplantısında en yüksek oyu alan iki aday arasında yeniden yapılır. Oyların eşitliği durumunda Genel Kurul otuzar (30) dakika ara ile başkan seçilene kadar tekrarlanır.
 5. Seçimler için gerekli oy pusulaları yönetim kurulunca hazırlanır ve bu oy pusulaları dernek mührü ile mühürlenerek oy kullanacak üyelere dağıtılır.
 6. Seçimlerde, üyelik yükümlülüklerini düzgün ve eksiksiz bir biçimde yerine getiren asil üyelerin birer oy hakkı vardır.
 7. Genel kurulda karar yeter sayısı tüzüğün bu konudaki özel kuralları saklı olmak koşuluyla toplantıya katılıp oylarını kullanan asil üyelerin yarısından bir fazladır.
 8. Genel Kurulda Başkan’ın belirlenmesinin ardından, yeni seçilen başkan, 10 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerini ve 2 yedek üyeyi genel kurulun bilgisine sunar.
 9. Seçilen başkan, yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımını yönetim kurulu üyelerine açıklar. 
 1. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri; Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
 1. Derneğin yönetimi;  mesleksel, sosyal ve sportif amaçlarının gerçekleştirilmesi, derneğin malı ya da kullanım hakkına sahip bulunduğu tesislerin kullanılması gibi konular ve gerekli gördüğü öteki konular için kararlar alır, yönetmelikler yapar ve bunları uygular, gerektiğinde değiştirir.
 2. Üyelerinin ve/veya derneğin yasal hak ve yetkilerinin savunuculuğunu yapar ve yasal hakların uygulanmasını sağlar.
 3. Dernek amaçlarına uygun olarak her konuda organizasyon, parasal olanak sağlanması, atılım, eğitim ve araştırma kararları verir ve uygular. Bu amaçla projeler hazırlayarak teşvik ve/veya kredilere başvuruda bulunabilir.
 4. Görevlerini başarmak için kendi sorumluluğu altında, kendi üyeleri ve gerektiğinde üyeleri dışından kişileri görevlendirerek komiteler kurar.
 5. Gerekli gördüğü ilçelere temsilci atar, ya da görevden alır veya değiştirir.
 6. Disiplin kurulunun aldığı kararları uygular.
 7. Dernek adına hangi dallarda sportif faaliyetlerde bulunulacağını belirler.
 8. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, görev dönemi sonunda mali ve faaliyet raporunu hazırlar.
 9. Tüzük çerçevesinde üye alımına ve üyelikten çıkarmaya karar verir. Gerekli gördüğü hallerde üyelerini disiplin kuruluna sevk eder.
 10. Gerekli görürse yılda bir kez üyelerini toplayarak derneğin tüm konularını tartışır.
 11. Üyelerinin spor yazarlığına devam edip etmediğini denetler.
 12. Derneği temsil eder ya da gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki verir ya da ilgilileri görevlendirir.
 13. Dernekle ilgili her türlü anlaşmazlıklarda adli, idari, mali, icrai takip yapar. Dava açar, sulh olur, aklar, davadan vazgeçer veya davayı kabul eder, ya da bu konuları içeren vekalet verir.
 14. Yasalar ve yönetmelikler uyarınca tutulması gereken defterlerin tutulması ve kayıtlarının düzenli bir şekilde ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak önlemleri alır.
 15. Mali işler sorumlusuna bütçe esasları dâhilinde sarf yetkisi verir.
 16. Yasaların, ana tüzüğün ve genel kurulun kendisine verdiği diğer görevlerde bu tüzükte bir başka organa bırakılmamış olan tüm görevleri yapar, yetkilerini kullanır.
 17. Her çeşit görev için ücretli personel atar, bunların ücret, yolluk ve ikramiye v.s. gibi ödentileri belirler, gerektiğinde personelin işine son verir. 
 • Yönetim kurulu toplantıları;
 1. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Toplantılar önceden belirlenen toplantı tarihinde ya da başkanın yokluğunda asbaşkan veya genel sekreter veya yönetim kurulu üyelerinin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine yapılır.
 2. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi ve saati saptanır. Yönetim kurulu en az altı üyenin iştiraki ile toplanır.
 3. Yönetim Kurulu üyelerinden biri üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmezse Başkan, konu üyenin görevine son vererek yerine yeni bir üye atayabilir. Yönetim Kurulu üyelerinden birisi geçerli mazereti olmasına rağmen görev süresi içerisinde toplam 6 toplantıya katılmaz veya katılamayacağı ortaya çıkacak olur ise Başkan konu üyenin görevine son vererek yerine yeni bir üye atayabilir. Yeni üye atanması yapılacağı zaman öncelik yedek üyelerin yönetime alınması yönünde olur. Boşalan yedek üyelikler Başkan tarafından atama tarihinde doldurulur.
 4. Kurul toplantıları; Başkan, mazereti varsa asbaşkan, o da yoksa genel sekreter yönetiminde açılır. Kurul, gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar. Kararlar toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın veya yokluğunda vekâlet edenin ayırt edici oyu olur. Eğer oylama gizli yapılmış ve oylar eşit çıkmışsa, bu durumda başkan veya vekâlet eden vekili oyunu açıklar ve onun oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur.
 5. Kararlar genel sekreter veya yardımcısı tarafından karar defterine yazılarak toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara karşı olan üyeler bunun nedenini gerekçeli olarak yazıp altını imzalarlar.
 6. Başkan eğer tüzük gereği yönetimi ayda bir toplantıya çağırmaz ise asbaşkan veya genel sekreter, yönetimi toplantıya çağırma hakkına sahip olur.
 • Yönetim kurulunun görev dağılımı;
 1.  
 2. Başkan: Derneği yurt içi ve yurt dışında temsil eder. Dernek adına demeç veya bilgi vermeye yetkilidir. Gerektiğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerinden birine verebilir. Dernek bünyesi içerisinde kurulacak komite ve komisyonların doğal başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinin her birini dernek adına iş yapmak için görevlendirebilir. Başkanın, yönetim kurulu adına sarf yetkisi vardır. Bu yetkinin sınırını günün koşullarına göre yönetim kurulu saptar. Tüzüğün uygulanmasını yönetim kurulu ile birlikte sağlar.
 3.  
 4. Asbaşkan: Başkanın her konuda yardımcısıdır. Onun bulunmadığı hallerde başkanın yetkilerini kullanarak başkana ait tüm görevleri yerine getirip, ona vekâlet eder. Başkan çalışma dönemi başında bazı yetkilerini asbaşkana devredebilir.
 5.  
 6. Genel sekreter: Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararları karar defterine kaydeder. Toplantı sonunda bu kararları yönetim kurulu üyelerine imzalatır. Başkan ve mali işler sorumlusu ile birlikte hesaplarda imza yetkisine sahiptir. Evrak ve arşiv dolaplarının düzenli tutulmasını sağlar. Çeşitli konularda gerekli dosyalar açar, gelen yazılara alınacak kararlar ışığında cevap yazar. Derneğin tüm yazışmalarını yapar. Başkan ve asbaşkanın vereceği diğer görevleri yerine getirir.
 7.  
 8. Dış ilişkiler sorumlusu: Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) ve yurtdışındaki spor basın örgütleri ile yapılacak temaslarda başkanın yokluğunda veya onun direktifi ile görüşmeler yapar. Kurs, seminer ve toplantılarda onu temsil eder. Yine başkanın direktifi ile ülke içinde de temas ve çalışmalarda ona yardımcı olur.
 9.  
 10. Genel sekreter yardımcısı: Genel Sekretere yokluğunda vekalet eder. Ona, yapılacak tüm yazışmalarda yardımcı olur, başkan ve asbaşkanın vereceği diğer görevleri yapar.
 11.  
 12. Mali işler sorumlusu: Derneğin tüm hesaplarını, teftiş ve muhasebe yöntemlerine uygun şekilde tutar. Dernek adına banka hesabından kendi ve başkan veya genel sekreter imzası ile para çeker. Yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda yanında nakit para tutar. Başkanın onayı ve yönetim kurulunun belirleyeceği miktar çerçevesinde harcama yapar. Derneğin mali durumunun düzenlemesi yönünde programlar yapar ve uygulanmasını sağlar. En az ayda bir kez yönetim kuruluna mali rapor sunar. İstenildiğinde yönetim kuruluna ve genel kurula mali rapor ve bilânço hazırlayarak sunar.  Üyelik aidatlarının toplanmasını sağlar ve ödeme seyrini gösteren defteri düzenli olarak tutar veya tutulmasını sağlar. Bu görevini yerine getirirken yeminli bir muhasip ile işbirliği yapar.
 13.  
 14. Sportif işler sorumlusu: Derneğin sportif çalışmalarının yönetilmesinden sorumludur. Lisanslı faal spor dalları arasında, çalışmaların düzen içinde yapılabilmesi için gerekli uyumu sağlar. Sportif çalışmalar için gerekli gördüğü antrenman yerleri, antrenör ve benzeri personeli bularak, yönetim kuruluna önerir. Yarışma ve müsabakalarda yönetici olarak derneği temsil eder. Spor okulları ve kurs çalışmaları için gerekli programı hazırlar, yönetim kuruluna sunar. Tesisler sorumlusu ile koordine içerisinde çalışır.
 15.  
 16. Eğitim sorumlusu: Yurt içindeki kurs, seminer, organizasyonlar ve eğitim çalışmalarını Başkanın direktifi ile düzenler, yönetir ve yine başkanın direktifi ile onu temsil eder.
 17.  
 18. Sosyal işler sorumlusu: Derneğin her türlü sosyal aktivitesini planlar, programlar, organize eder ve uygulanmasında görev üstlenir.
 19.  
 20. Üye sorumlusu: Üyelerle ilgili konularda çalışma yapar. Yönetim kurulunun ilgili birimleri ile koordine içerisinde çalışmaları yürütür.
 21.  
 22. Tesisler sorumlusu: Derneğe ait tüm tesislerin bakım, onarım ve kullanımından sorumludur. Çalışmaların en iyi şekilde olması için gerekli düzenlemeleri yapar.
 • DENETLEME KURULU


 • Denetleme kurulunun oluşumu; Denetleme Kurulu, genel kurul tarafından seçilecek 3 asil ve1 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ilk toplantısını Dernek yönetim kurulunun çağrısı ile seçim yapılan tarihten itibaren en geç 1 ay içinde yapar. Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Denetleme kuruluna seçilebilmek için; hiçbir disiplin cezası almamak ve en az 3 yıl dernek üyesi olma şartı aranır.
 1. Denetleme kurulunun görev ve yetkileri;
  1. Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını denetler.
  2. Derneğin tüm defterlerinin, işlemlerinin, hesaplarının, yapılan harcamalarının kararlara ve yazılı belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, gördüğü aksaklıkları yazı ile yönetim kuruluna bildirir. Gerektiğinde yönetim kurulundan açıklama ister.
 • Parasal konularda usulsüzlük ve yolsuzluk, yönetim kurulunda bir suç veya derneği önemli şekilde zarara sokacak bir uygulama görürse, yönetim kurulundan bunun düzeltilmesini ister. Düzeltme sağlanmazsa genel kurulun olağanüstü toplanmasını yönetim kurulundan ister.
 1. Yönetim kurulu tarafından belirli konularda düşüncelerine başvurulduğunda konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
 2. Kurul, altı ayı geçmeyen aralıklarla ve tüzükte tespit edilen esas ve usuller dâhilinde denetlemelerini yaparak sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna bildirir.
 3. Görev dönemi sonunda hazırlayacağı denetleme raporunu genel kurula sunar.
 • DİSİPLİN KURULU
 1. Disiplin kurulunun oluşumu; Disiplin Kurulu, dernek kurullarından hiçbir disiplin cezası almamış ve en az üç yıllık dernek üyesi olanlar arasından, genel kurul tarafından iki yıllık süre için seçilecek 2 ve seçilen başkan tarafından önerilecek en az 5 yıllık avukatlık tecrübesi olan bağımsız 3 hukukçu olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Gizli oy, açık oy sayım yöntemi ile yapılan seçimde aldıkları oy sayısına göre yapılan sıralamada en fazla oy alan 2 kişi asil üyeliğe, sonraki 2 kişi de yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Eğer 2’den fazla aday yoksa gizli oya gerek kalmaz ve açık oyla genel kurulun onayı istenir.
 1. Disiplin kurulunun toplantı ve görüşme yöntemi; Disiplin Kurulu yönetim kurulunun çağrısı ile ilk toplantısını seçim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapar. Disiplin kurulu başkanlığını, Hukukçu üyelerden en kıdemlisi yapar. Başkan mazeretli olduğu durumlarda üyelerden en yaşlısı toplantıya başkanlık eder. Kurulun toplantı çoğunluğu asıl üye sayısının salt çoğunluğudur. Asıl üyelerden birinin herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması durumunda, aldığı oy sırasına veya genel kuruldaki sırasına göre yedek üye yönetim kurulu tarafından göreve çağrılır. Kararlar gizli oy ve asıl üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kurul dört üye ile toplandığı hallerde oylama sonucu 2’ye 2 eşit çıkmışsa toplantı başkanı oyunu açıklar ve onun bulunduğu tarafın kararı uygulanır. 
 1. Disiplin kurulunun görev ve yetkileri; Disiplin kurulunun görevi; dernek üyeleri tarafından, derneğin ve spor yazarlığı mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunulmaması maksadı ile hazırlanacak disiplin tüzüğüne aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen üyelerin yargılamasını KKTC Anayasası ve KKTC’de yürürlükte olan Ceza usul yasasına uygun olarak yargılamasını yapmaktır.
 1. Disiplin Kurulunun çalışma yöntemi: Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, dernek tüzüğü ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği, ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışları olan ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında disiplin yargılaması yapmak üzere toplanır.
 1. Disiplin Kurulu görevini bağımsızlık ve tarafsızlık esasları ile yerine getirir
 2. Disiplin Kurulu, yönetim kurulu tarafından, disiplin yargılaması yapılmak üzere, Disiplin Kurulu başkanına verilen dosya üzerinde inceleme ve araştırma yaptıktan sonra, ilgilileri dinler.
 3. Hakkında karar verilmesi istenen üyenin, kendisine iletilen dosyada yoksa, yazılı savunmasını talep eder, soruşturmaya girişir ve kanıt toplar.
 4. Savunması istenen üyeye, savunma vermemesi durumunda kendisine yapılan ithamları kabul etmiş varsayılacağını açıklayan ve savunma yapması için asgari 5 günlük bir süre veren yazılı bir ihbar gönderilir.
 5. İlgili üye bu ihbar ve süreye rağmen herhangi bir savunma vermez ise, ihbarın tebliğ tutanağı konu dosya içine eklenerek elde edilen kanıtlar çerçevesinde karar vererek gerekçeli kararını ve karar tutanağını yönetim kuruluna bildirir.
 6. Kurul dilerse suçlanan üyeyi sözlü olarak da dinleyebilir ve soru sorabilir.
 7. Bilgisine başvurulan her üyenin disiplin kuruluna yanıt verme zorunluluğu vardır.
 8. Disiplin Kurulu kendisine gönderilen her olay için savunması alınmış ya da verilmekten kaçınıldığı saptanmış olmak ve toplanması gereken tüm kanıt ve bilgiler elde edilmiş olmak koşuluyla, bu amaçla yapılacak ilk toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde konu ile ilgili kararını vermek zorundadır.
 9. Yönetim kurulu üyelerden gelecek başvuruları en geç bir ay içerisinde disiplin kuruluna iletmek zorundadır. 
 1. Disiplin kurulunca verilebilecek cezalar;
 1. Uyarma cezası; İlgili üyeye davranışının uygunsuz görüldüğünün yazı ile bildirilmesidir.
 2. Dernek üyeliğinin askıya alınması; Üyenin, üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan 12 aydan fazla olmamak üzere yoksun bırakılmasıdır. Bu durum, ilgili şahıslara duyurulur.
 3. Dernek üyeliğinden kesin çıkarma; Bu halde, üye dernek üyeliğinin kazandırdığı tüm haklardan süresiz yoksun kalır.
 4. Disiplin Kurulu aşağıdaki davranışlarda bulunduğu saptanan üye hakkında üyelikten kesin çıkarma cezası verir.
 1. Dernek amaçlarına uygun çalışmaları baltalayıcı ve bozucu davranışlarda bulunmak.
 2. Derneğin adını kullanarak maddi ve manevi kişisel çıkar sağlamak.
 3. Dernek tüzüğünün ve yasaların verdiği yetkileri kullanan organların kararlarının uygulanmasında ısrarla engel çıkarmak.
 4. Derneği, spor yazarlarını, dernek organlarını üçüncü şahıslara karşı küçük düşürücü davranmak, bu konuda yazılı ve sözlü açıklamada bulunmak.
 5. Derneği ilgilendirmese bile onur kırıcı bir suçtan hüküm giymiş olmak.
 1. Üyelikten kaynaklanan yasal haklarından mahrum edilmek.
 1. Disiplin kurulu kararlarını yönetim kurulu uygular ve çıkarılma kararı verilen üyenin kaydını dernekten siler. Bu kararlara karşı ilk olağan genel kurul toplantısında kararın düzeltilmesini istemek ilgilinin hakkıdır.
 1. Kesin çıkartılma kararının genel kurulca görüşülebilmesi için çıkartılmış üyenin yönetim kuruluna başvurarak isteğini gündeme aldırması gerektirmektedir.
 1. Genel Kurul, disiplin kurulunun kararını hafifletmek, yada cezayı tüm sonuçlarıyla kaldırmak yetkisine sahiptir. Ancak bu halde görevini yapmış olan disiplin kurulu ve yönetim kurulu üyeleriyle derneğin tüzel kişiliğinden maddi ve manevi tazminat talep ve dava edilemez.
 1. ÜYENİN ORGANLARA SEÇİMİ; Her üye, koşulları taşımak kaydı ile dernek organlarından birine seçilebilir. Bir kişi derneğin iki organında birden fazla görev alamaz. Bir organa seçilen üye başka bir organın yedek üyeliğine de seçilemez.
 1. BÖLGE TEMSİLCİLERİ; Temsilcilerin atanması, görev ve yetkileri; Dernek merkezinin dışında kalan yerlerde ikamet eden üyelerle teması,  haberleşmeyi ve her türlü ilişkiyi, yönetim kurulunun o ilçede atayacağı temsilciler sağlar. Temsilciler yönetim kurulundan kesin yetki almaksızın dernek adına hiçbir atılımda bulunamaz ve demeç veremezler.
 1. Temsilcilerin görevleri;
 1. Temsil ettiği bölgede derneğin gelişmesi ve amaçlarının gerçekleşmesi için çaba göstermek.
 2. Temsil ettiği bölgedeki dernek üyelerinin her türlü gereksinmelerini yönetim kuruluna aktarmak.
 3. Yönetim kurulunun üyelerine duyurmak istediği karar ve önlemleri kendi bölgesindeki üyelere duyurmak.
 4. Temsil ettiği bölgedeki dernek üyelerin, aidat ve bağışlarının alınmasında yönetim kuruluna yardımcı olmak.
 5. Kendi bölgesi ile ilgili dernek bazındaki her konuda yönetim kuruluna öneride bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

DERNEĞİN GELİR – GİDERLERİ ve DEFTER KAYITLARI

DERNEĞİN GELİRLERİ

 1. Derneğin gelirleri; Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin gelir kaynakları şunlardır.
 1. Üye aidatları ve üye giriş ödentisi.
 2. Yasalara ve tüzük hükümlerine uygun olarak alınan her çeşit bağış ve yardım.
 3. Yapılan sponsorluk anlaşmaları.
 4. Düzenlenecek sportif faaliyet ve organizasyonlardan hak edilecek hasılat payı.
 5. Dernekçe organize edilecek spor karşılaşmalarından alınacak paylar.
 6. Derneğin sahip olduğu varlığından yada kullanma ve yararlandırma hakkına sahip olduğu sosyal ve sportif tesislerden elde edilecek gelirler.
 7. Balo, eğlence, konser, konferans gibi gelir getirici aktivitelerden elde edilecek gelirler.
 1. Üyelik aidatı; Üyelik aidatı aylık asgari ücretin en az % 1’i (yüzde bir) oranındadır. Üyeliğe kabul edilen spor yazarı aylık asgari ücretin % 10’u (yüzde on) oranında giriş ücreti öder. Üyelik aidatı ve giriş ücreti küsuratlı olduğu hallerde yönetim kurulunun oybirliği kararı ile en yakın rakama çıkarılabilir veya düşürülebilir.
 1. Gelirlerin toplanması; Derneğin her türlü gelir toplanması, dernek mühürlü alındı makbuzu karşılığında nakit olarak ve/veya mobil aidat sistemi ile yapılır.

DERNEĞİN GİDERLERİ 

 1. Derneğin gider düzenlemesi; Dernek gelirlerini, amaçları ve dernekler yasasının ilgili hükümleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz. Derneğin harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu gerektiğinde belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir ya da birkaç üyesini harcama yapma konusunda yetkili kılabilir. Her çeşit harcama için belge alınması şarttır. Harcamalar çekle yapılır ve 3 imza yetkilisinin 2’si ile gerçekleşir.
 1. Derneğin temsili; Dernek mali konularda yönetim kurulunun yetki verdiği üyelerinden en az ikisinin ortak imzası ile temsil edilir.

DEFTER KAYITLARI

 1. Tutulacak defter ve kayıtlar Tutulacak defter ve kayıtlar; Dernekte aşağıdaki defterler ve kayıtlar tutulur. Kayıt ve defterlerin tutulması bilgisayar ortamında oluşturulacak dijital dosyaların kaydını da kapsar.
 1.  
 1. Üye kayıt defteri: Bu deftere üyelerin isimleri, kimlik numaraları, ev ve iş adresleri ve telefonları, ödeyecekleri aylık ve yıllık aidat miktarları ile derneğe giriş tarihleri yazılır.
 1. Genel kurul karar defteri: Derneğin tüm toplantı ve kararları bu deftere yazılır ve  Divan Başkanı ve Sekreterler tarafından imzalanır.
 1. Olağanüstü genel kurul karar defteri: Derneğin olağanüstü toplantı tutanak ve kararları bu deftere yazılır ve Divan Başkanı ve Sekreterler tarafından imzalanır.
 1. Yönetim kurulu karar defteri: Yönetim kurulu tüm kararları tarih ve numarasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıda bulunanlar tarafından imzalanır.
 1. Denetleme kurulu karar defteri: Denetleme kurulu yasa ve tüzük hükümleri gereğince yaptığı denetlemelerine ilişkin kararlarını tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazar. Kararların altı denetleme kurulu üyelerince imzalanır.
 1. Disiplin kurulu karar defteri: Disiplin kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılarak disiplin kurulu üyelerince imzalanır.
 1. Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak ve yazılar bu deftere tarih ve numara sırası ile kaydedilir. Gelen yazının aslı ile giden yazının örneği defterde saklanır.
 1. Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere yazılır.
 1. Demirbaş defteri: Derneğe ait tüm demirbaşlar bu deftere kaydedilir. Her demirbaşın kimin zimmetinde olduğu da bu defterde belirtilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ;

 1. Derneğin mizanları ile her takvim yılı sonunda o hesap dönemine ait kesin hesap raporu yetkili muhasip murakıp tarafından hazırlanarak bir nüshası yönetim kuruluna bir nüshası da denetleme kurulu başkan ve üyelerine gönderilir. Yasaların ve tüzüğün tutulmasını emrettiği tüm kayıtlar ve belgeler diledikleri anda incelenmek üzere sürekli olarak denetleme kurulunun incelemesine açık bulundurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM:

TÜZÜK, İSTİFALAR VE DERNEĞİN FESHİ

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 

 1. Bu tüzüğün herhangi bir maddesi, bölümü veya bir kısmının değiştirilebilmesi için yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında nisap derneğe kayıtlı asil üyelerin en az üçte ikisinden oluşur. Tüzük değişikliği için yapılacak olan çağrı sonrasında gerekli nisabın sağlanamaması halinde toplantıya yarım saat ara verilir. Yarım saatin ardından yine nisap sağlanamaz ise toplantı bir hafta sonra tekrarlanmak üzere ertelenir ve üyelere yeni tarih, yer ve saat bildirilir. Bir hafta sonrasında yapılacak olan toplantıda nisaba bakılmaksızın gündeme geçilir. Tüzüğün değiştirileceği olağanüstü genel kurullarda başka bir gündem maddesi görüşülemez ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

İSTİFALAR  

 1. Yönetim Kurulundaki Üyelerin İstifasının sonuçları:
 1. Başkanın İstifası: Dernek Başkanın istifa etmesi halinde, yönetime asbaşkan başkanlık eder ve en geç 30 gün içerisinde derneği olağanüstü genel kurula götürmekle yükümlüdür. Eğer asbaşkan da istifa ederse genel sekreter ve yardımcısı bu görevi aynı şartlarla üstlenir.
 1. Yönetim kurulu üyelerinin istifası: Yönetim kurulundan aynı anda 6 üyenin istifa etmesi durumunda başkan en geç 30 gün içerisinde derneği, yeni bir başkan seçilmesi ve yeni bir yönetim kurulu oluşturulması gündemi ile olağanüstü genel kurula götürmek zorundadır. Bir takvim yılında başkan en çok 5 yönetim kurulu üyesinin istifası halinde yerlerine öncelikle yedek üyeler olmak kaydı ile yeni kişileri atayabilir. Başkan aynı zamanda 3 toplantıya mazeretsiz katılmayan kişinin yerine birisini atayabilir. Yeni atanan üyelerden sonra yönetimden en az 2 istifa yine olursa başkan 30 gün içinde derneği genel kurula götürmek zorundadır. Yönetim Kuruluna mazeretli ve/veya mazeretsiz olarak katılmama veya asil üyelik koşullarından birisini kaybetme neticesinde Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi istifa olarak değerlendirilemez ve kalan görev süresi için yeni bir başkan ve yönetim kurulu seçimi gündeme gelmez. 
 1. Başkanın istifası halinde olağanüstü genel kurulda başkan seçilen kişi, eski başkanın görev süresine bakılmaksızın iki takvim yılı sonrasındaki Temmuz ayına kadar görev yapar. Seçimli genel kurul, görev süresinde iki yılın dolmaması veya iki yılı 6 ayı geçmeyecek şekilde aşması halinde, yeni bir olağanüstü genel kurulu gerektirmeden Temmuz ayında olağan genel kurul şeklinde gerçekleştirilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ

 1. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin feshine karar verilebilmesi için tüzüğün ilgili maddesine göre toplantıya çağrılan olağanüstü genel kurulda, derneğe kayıtlı tüm üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması şarttır. 
 1. Fesih kararı ancak üye tam sayısının en az üçte ikisinin müsbet kararı ile verilebilir.

 

 1. Fesih kararı verilmesi durumunda derneğin mal, para ve haklarının ne şekilde tasfiye edileceği hususları, fesih kararının verildiği olağanüstü genel kurulda karara bağlanır.
 1. Bu tüzük toplam 56 maddeden oluşur.
 • GEÇİCİ MADDE Bu tüzük genel kurulda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.